Badania techniką video                                                       Badania wytrzymałościowe

                                                      

                                   

                                    Badania stanu technicznego kanałów                                     Badania wytrzymałościowe materiałów
                                    i rurociągów z wykorzystaniem telewizyjnego                        konstrukcyjnych kanałów i budowli
                                    systemu inspekcyjnego z kolorową kamerą                             podziemnych a także powłok renowacyjnych.
                                    umieszczoną w głowicy obrotowej.                                        Badania wykonywane są metodami                               
                                                                                                                                  nieniszczącymi oraz metodami niszczącymi.

    
                                       Opinie i ekspertyzy                                                               Usługi projektowe

                                                       

                                      Opinie i ekspertyzy dotyczące stanu                                        Dobór optymalnych technologii naprawczych
                                      technicznego kanałów, rurociągów i budowli                           i renowacyjnych wraz z wykonaniem projektu
                                      podziemnych.                                                                          technicznego, kosztorysu oraz specyfikacji
                                                                                                                                      technicznej wykonania robót.